Thứ Hai , Tháng Năm 21 2018
NaturalKÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - VESAK 2018 - VUI THAY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI, CÕI NGƯỜI AN LẠC, CÕI TRỜI HÂN HOANNatural

ĐỊNH TÂM

Tu học trong Phật pháp, bất luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, đều tu điều gì? Tu Định, nhằm xóa bỏ ô nhiễm trong tâm, khiến cho cái tâm dao động, chập chờn của quý vị được an định.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Vì lẽ đó, chúng ta cúng Phật, những thứ khác có thể không cần cúng, nhất định phải cúng một chén nước, nước biểu thị điều gì? Biểu thị tâm. Tâm ta phải thanh tịnh như nước, phải bất động như nước. Nước phẳng lặng, tâm mới có thể soi rõ ràng, rành mạch hết thảy vạn pháp trong vũ trụ. Tâm trọn khắp hết thảy các nơi, không gì chẳng hiểu rõ! Quá khứ, hiện tại, vị lai, cõi này, phương khác, tận hư không khắp pháp giới, thảy đều hiểu rõ. Vì sao? Đều ở trong tâm, chiếu rành rẽ, rõ ràng. Tâm này hễ nổi sóng gió, hễ nó bị ô nhiễm thì điều gì cũng không biết, dẫu bày ở ngay trước mặt vẫn chẳng thể cảm nhận,thật đáng thương! Do đó, học Phật là học chẳng động tâm, học sao cho chẳng bị ô nhiễm, đó gọi là công phu, là bản lãnh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, do không chấp tướng, nên chẳng thể ô nhiễm; do không động tâm, tâm liền định, chẳng nổi sóng gió, chúng ta bèn thành tựu. Ngàn kinh vạn luận đều nhằm giảng một nguyên tắc như vậy.

– Trích Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa –

About admin

Xem Thêm

Phật pháp bất ly thế gian pháp

Xưa nay, đạo và đời luôn gắn liền nhau và không cách xa nhau, tựa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *