Thứ Hai , Tháng Bảy 16 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural
Home / Pháp Môn Niệm Phật / Bài Viết về Đức Phật / Tôn dung 88 vị Phật trong Hồng Danh Sám Hối

Tôn dung 88 vị Phật trong Hồng Danh Sám Hối

Nam Mô Phổ Quang Phật.

Nam Mô Phổ Minh Phật.

Nam Mô Phổ Tịnh Phật.

Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Phật
.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.

Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.

Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.

Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.

Nam Mô Từ Lực Vương Phật.

Nam Mô Từ Tạng Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam Mô Thiện Ý Phật.

Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.

Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Minh Phật.

Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.

Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.

Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam Mô Tu Di Quang Phật.

Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.

Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.

Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Phật.

Nam Mô Kim Hải Quang Phật.

Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.

Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.

Nam Mô Bảo Quang Phật.

Nam Mô Long Tôn Vương Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam Mô Bảo Hoả Phật.

Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam Mô Vô Cấu Phật.

Nam Mô Ly Cấu Phật.

Nam Mô Dũng Thí Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam Mô Ta Lưu Na Phật.

Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.

Nam Mô Kiên Ðức Phật.

Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.

Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam Mô Quang Ðức Phật.

Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật

Nam Mô Na La Diên Phật.

Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam Mô Tài Công Ðức Phật.

Nam Mô Ðức Niệm Phật.

Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.

Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.

Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.

Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

About admin

Xem Thêm

NIỆM PHẬT HIỆU A DI ĐÀ – HIỂU CHO ĐÚNG

Trong kinh Di Đà có nói rằng đức Phật Thích Ca đã bốn lần khuyên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *