Thứ Sáu , Tháng Tám 17 2018
NaturalTHƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN PHẢ ĐỘ GIA TIÊN RẰM THÁNG 7 SẼ TỔ CHỨC BA NGÀY VÀO THỨ 6, 7 và CN từ ngày 24,25,26 tháng 8 tức ngày 14,15,16 tháng 7 âm lịchNatural
Home / Văn Học Phật Giáo / Tùy Bút / NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ THỊ NIỆM PHẬT PHÁP MÔN

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ THỊ NIỆM PHẬT PHÁP MÔN

Pháp môn Niệm Phật chẳng khác biệt lạ lùng, . Chỉ cốt yếu là tin sâu, tận lực hành trì . Phật dạy: “Nếu người niệm A Di Ðà Phật thì gọi là vô thượng thậm thâm diệu thiền”. Ngài Thiên Thai nói: “Bốn thứ tam muội, cùng tên Niệm Phật Niệm Phật Tam Muội là vua trong các tam muội”. Ngài Vân Thê nói: “Một câu A Di Ðà bao trùm tám giáo, nhiếp trọn năm tông”.

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Khá tiếc người ngày nay nghĩ pháp Niệm Phật là tầm thường,nông cạn, cho là công phu của hạng ngu phu, ngu phụ. Ðó là vì tín chẳng sâu, hành cũng chẳng có sức, suốt ngày lơ là, công phu tịnh nghiệp tuyệt chẳng đạt được. Thiết lập khéo bày phương tiện, muốn sáng tỏ thâm sâu tam muội này, lấy làm tham cứu chữ nào là hướng thượng, nào biết đâu tâm nhất niệm năng niệm hiện tiền vốn tự vượt khỏi những đối đãi, phân biệt, chẳng một chút tác ý rời lìa . Tức hiện một câu niệm Phật cũng tự bản thế vượt qua lìa khỏi phàm tình phân xet, Sao còn vất vả nói diệu đàm huyền ?
Chỉ quí ở tin cho đến cùng, giữ được ổn, một mực mà niêm. Hoặc ngày đêm niệm mười vạn, hoặc năm vạn, ba vạn, lấy số câu quyết định chẳng thiếu làm chuẩn. Tất trọn đời này, thề chẳng biến cải. Nếu chẳng được vãng sanh, tam thế chư Phật đều là cuồng ngữ . Một phen được vãng sanh sẽ vĩnh viễn chẳng thoái chuyển; Trùng trùng pháp môn bao hàm được hiện tiền.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
Kỵ nhất hôm nay Trương Tam, ngày mai Lý Tứ. Gặp người bên Giáo, bèn toan tầm chương trích cú. Gặp kẻ bên Tông lại nghĩ đến tham cứu vấn đáp. Gặp người trì luật lại nghĩ đến thổ âm dùng y bát. Ðấy chính là kẻ chẳng hiểu mối đầu,trướng trướng chẳng rõ ràng. Ðâu biết rằng niệm A Di Ðà Phật đến thuần thục thì những giáo lý chí cực của Tam Tạng mười hai bộ kinh cũng đều nằm trong ấy cả. Một ngàn bảy trăm công án, mấu chốt hướng thượng cũng nằm trong ấy cả. Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, Tam Tụ Tịnh Giới đều nằm trong ấy cả.
Chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm, thế giới xuống, chính là Ðại Bố Thí. Chân thật niệm Phật, chẳng khởi tham, sân, si nữa, chính là Ðại Trì Giới. Chân thật niệm Phật, chẳng quản thị phi, nhân ngã, chính là Ðại Nhẫn Nhục. Chân thật niệm Phật, chẳng mảy may gián đoạn, lai tạp, chính là Ðại Tinh tiến. Chân thật niệm Phật, chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa, chính là Ðại Thiền Ðịnh. Chân thật niệm Phật, chẳng bị mê hoặc lầm lạc lộ trình, chính là Ðại Trí Tuệ.
Hãy thử giản điểm: Nếu còn chưa thể buông thân tâm, thế giới xuống, tham sân si vẫn còn tự hiện khởi, thị phi ta người vẫn còn tự ôm giữ; Gián đoạn lai tạp còn chưa trừ tận; Chạy theo vọng tưởng do chưa vĩnh viễn diệt hết; chủng chủng vọng kiến do chí mê hoặc chẳng là chân thật niệm Phật
Cốt yếu đạt đến cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì cũng không có thuật nào khác. Hạ thủ ban đầu hết là phải dùng số châu (tràng hạt) để nhớ số được phân minh; khắc định khóa trình, quyết định chẳng thiếu.Lâu sẽ thuần thục, chẳng niệm tự niệm, sau rồi nhớ số cũng được, chẳng nhớ cũng nhớ. Nếu là kẻ Sơ Tâm mà thích nói hay Khán Thoại Ðầu, muốn chẳng chấp tướng, muốn học viên dung tự tại thì nói chung là hạng tin chẳng sâu, hành chẳng tận lực. Nhiều bọn dù có giảng được mười hai phần giáo, hạ được một ngàn bảy trăm câu Chuyển Ngữ cũng chỉ là chuyện bên bờ sanh tử; đến lúc lâm chung, quyết dùng chẳng được . Trân trọng!

About admin

Xem Thêm

TỨ ĐẠI BỒ TÁT TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ DẠY HỌC CŨNG NHƯ SỰ TU DƯỠNG CỦA PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA

TỨ ĐẠI BỒ TÁT TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ DẠY HỌC CŨNG NHƯ SỰ TU DƯỠNG …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *